Algemene voorwaarden

Op alle leveringen van bestellingen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Afkoelingsperiode
Artikel 4. Prijs/Verzendkosten
Artikel 5. Levering
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
Artikel 7. Garantie
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Communicatie
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Klachtenregeling
Artikel 12. Toepasselijk recht

Artikel 1. Algemeen

Fiets-Ophangsystemen.nl is een webwinkel van LiemersTrading gevestigd te Arnhem (Nederland). Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen jou (de koper) en ons, gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder jou: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ons opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. 

Artikel 3. Afkoelingsperiode

Een consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden.
Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via support@fietsophangsystemen.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Volgens het herroepingsrecht heb je 14 dagen bedenktijd na ontvangst van je pakketje.  Zodra je de retour hebt aangemeld, heb je nog eens 14 dagen de tijd om je pakketje retour te sturen.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten

De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en verzendkosten. De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Voor verzending (zowel binnen als buiten Nederland) van de door jou bestelde producten zal gebruik worden gemaakt van de diensten van een externe vervoerder. 

Artikel 5. Levering

De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. We leveren naar Nederland, België en (onder voorbehoud) naar andere delen van Europa. 

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.

Met inachtneming van hetgeen hiervoor in  deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de producten (tijdelijk) niet op voorraad zijn, danwel er om andere redenen vertraging onstaat, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt je hiervan bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. We behouden ons ten alle tijde het recht voor om bestellingen zonder reden te weigeren.

Als de bestelde artikelen op voorraad zijn bij ons dan kan (binnen Nederland) in principe een levertijd van 3 dagen worden aangehouden nadat de betaling heeft plaatsgevonden. 

In het geval dat bestelde artikelen niet op voorraad zijn en moeten worden besteld, dan zal de verwachte levertijd zo snel mogelijk worden medegedeeld.

We versturen de bestelde artikelen middels een post of pakket dienst. Indien een bestelling niet aangeboden kan worden omdat er niemand thuis is, zal de bestelling opnieuw worden aangeboden op een ander tijdstip/andere datum. Kan de bestelling dan nog niet worden afgeleverd, dan wordt deze bij de vervoerder bewaard tot een nieuwe vervoersopdracht voor deze bestelling komt. Bij een tweede aanbiedingsronde kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor jouw rekening.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, moet je ons daarvan binnen veertien (14) werkdagen schriftelijk of via e-mail in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt je geacht de goederen te hebben aanvaard.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product ongebruikt, compleet, in originele, dichte verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor jouw rekening.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst door ons en na controle van het product storten we het geld terug.

Wanneer je het gekochte product wilt ruilen voor een ander product of model, stuur dan eerst het gekochte product compleet, in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen veertien (14) werkdagen terug op eigen kosten. Wij zullen vervolgens het nieuwe product of type kosteloos versturen. Een eventueel prijsverschil zal door jou worden bijbetaald of door ons worden teruggestort.

Onverwachte prijsverhogingen van de fabrikant en type fouten in prijzen en of tekst zijn voorbehouden. Hier kunnen door de bezoeker van de website/koper geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Garantie

Je bestelling wordt uiteraard met de grootste zorg uitgevoerd, mochten er onverhoopt toch problemen zijn met je bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:

  • Retour zenden is alleen mogelijk als jouw product bij aflevering materiaalfouten vertoont, je dient dit dan per omgaande schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
  • Slijtage en gebruiksfouten/sporen vallen nooit onder garantiebepalingen.
  • Reclames die niet binnen 14 dagen na aflevering aan ons kenbaar zijn gemaakt worden niet meer gehonoreerd.
  • Garantie geldt alleen op de geleverde producten (1 jaar). Geen garantie op montage constructie e.d.

Artikel 8. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dien je de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen voor aflevering, zonder dat je je op enige korting, verrekening of opschorting kunt beroepen.

Artikel 9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en ons, zijn we niet aansprakelijk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Mocht je als gevolg van een gebrekkig product dat is geleverd door ons schade leiden, dan is de totale aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ons gesloten productaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gebrekkige, schadeveroorzakende product. Het voorgaande met dien verstande dat wij niet aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt door het gebruik van door ons geleverde producten in strijd met de door ons (of door leveranciers) gegeven voorschriften en/of gebruiksadviezen.

10.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10.1 zijn wij enkel verplicht schade te vergoeden op grond van enige contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid, indien en voor zover deze schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld van ons. 

10.3 Koper vrijwaart ons tegen alle schades en aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

10.4 Koper is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te voorkomen of te beperken.

10.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid laten dwingendrechtelijke aansprakelijkheid of dwingendrechtelijke regresrechten in verband met claims onverlet.

Artikel 11. Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar support@fietsophangsystemen.nl.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel  12.  Toepasselijk recht

Op overeenkomsten gesloten tussen jou en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Mocht je nog vragen hebben kunt u altijd even een email sturen naar support@fietsophangsystemen.nl